Hệ thống đăng ký xét tuyển sau đại học

Vui lòng chọn Đợt xét tuyển bên trái và tiếp tục thực hiện quy trình

Xem hướng dẫn sử dụng hệ thống tại đây

Chọn đợt xét tuyển
Vui lòng chọn đợt xét tuyển bên trái để tiếp tục