Hệ thống đăng ký dự thi sau đại học

Vui lòng chọn Kỳ thi tuyển sinh bên trái và tiếp tục thực hiện quy trình

Xem hướng dẫn sử dụng hệ thống tại đây

Chọn đợt thi
Vui lòng chọn đợt thi bên trái để tiếp tục